Unha persoa creativa? publicar páxinas web que integren textos, imaxes e outros elementos utilizando linguaxe de marcas e editores para empresas diferentes?