• Realizar análise do grao de empregabilidade persoal atendendo ás características do mercado de traballo e ao perfil profesional e persoal do traballador/a.
  • Coñecer e utilizar correctamente as técnicas e os recursos dispoñibles para a busqueda de emprego.
  • Coñecer os aspectos legais básicos da relación laboral.